Početna Korisni materijal za nastavnike Godišnje tematsko planiranje
Godišnje tematsko planiranje PDF Ispis E-mail
Srijeda, 11 Mart 2009 19:07

pisanjeGodišnje tematsko planiranje spada u domen svestranih nastavnikovih priprema za školsku godinu. Planiranje je stvaralačka aktivnost kojom nastavnik, na temelju prethodnog proučavanja, sagledava uslove i unaprijed projektuje vaspitno-obrazovnu djelatnost. Razumije se, nastavnik polazi od utvrđenih ciljeva i zadataka nastavnog programa određenog predmeta.

U planiranju, po našem mišljenju, treba poći od različitih uzora, modela, otkrivajući šta je u njima dobro, a šta nije. Na osnovu prethodnih analiza i saznanja projektuju se nova, bolja rješenja. Uvijek se novine uvode u praksu putem raznih modela. Štetno bi bilo kada bi se ponuđeni modeli shvatili kao jedino, a ne kao jedno od mogućih rešenja.

Godišnjim planom nastavnih tema se , iz sadržaja programa koji je tematizovan, dalje strukturišu teme kao didaktičko-logične cjeline, a one se dalje raščlanjavaju na nastavne elemente kao manje organizacione i tehnološke jedinice koje se, po pravilu, obrađuju za jedan školski čas.

Već je istaknuto da nije dovoljno, sa stanovišta cjelovitog i kompleksnog pristupa planiranju, predvidjeti samo sadržaje, odnosno planirati teme, već je potrebno planirati tehnologiju rada, didaktičko-metodičku organizaciju nastave. Ovdje navodimo jedan od mogućih modela za godišnje tematsko planiranje, odnosno izradu godišnjeg plana nastavnih tema.

  • Obrazac Godišnjeg plana rada - model A
  • Obrazac Godišnjeg plana rada - model B

Navedeni modeli  (obrasci za planiranje) omogućuju nastavniku da racionalnije, bez mnogo pisanja, planira ne samo sadržaje već i tehnologiju koja je ponuđena u vidu skraćenica (šifara).

U rubrici "tip časa" (obrada, utvrđivanje, ponavljanje, provjeravanje) iskazan je ukupan fond časova predviđen za obradu teme. U rubrici "elementi organizacije nastave" iskazani su oblici, sredstva i tehnike rada (elementi organizacije nastave) koji će biti zastupljeni na časovima obrade pojedinih tema i nastavnih jedinica. Zbir časova na kojima će biti zastupljeni pojedini elementi organizacije nastave ne slaže se sa zbirom časova predviđenih za obradu pojedinih nastavnih tema. Ovo neslaganje nastaje stoga što na jednom času može biti zastupljeno više organizacionih elemenata nastave. Međutim, ovaj podatak, odnosno kvantitativni pregled zastupljenosti pojedinih organizacionih elemenata nastave na časovima je jedan od osnovnih pokazatelja nivoa organizacije nastave. Pored toga, ovi pokazatelji mogu da posluže i kao osnovica za priznavanje potrebnog vremena nastavnicima za pripremanje ovako organizovanog nastavnog procesa.

U godišnjem tematskom planu planiraju se pojedine teme u toku godine, utvrđuje dinamika obrade, potreban broj časova i predviđa odgovarajuća organizacija nastave, kao i koja će didaktičko-metodička tehnologija biti primjenjena. Izrada godišnjeg plana nastavnih tema spada u tzv. pripremu nastavnika na daljinu. Ovaj plan je više orijentacionog karaktera i u njemu se insistira na postavljanju opštih zahtjeva. Njime se projektuje moguća organizacija rada i vrijeme obrade pojedinih sadržaja. Ovakav plan podsjeća nastavnika da blagovremeno temeljno priprema obradu pojedinih tema i jedinica (blagovremena priprema didaktičkih materijala, folija, nastavnih listića, stručnih ekskurzija, eksperimenata, eventualnog materijala i slično).

(edu-soft.rs)

Ažurirano Srijeda, 11 Mart 2009 19:15